Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

bpstudy_127

 bpstudy_127

Baseball Play Study 2018 春 NPB開幕スペシャル(BPStudy#127)
独習女子プロ野球入門

14df37d630a1ca88d34747736bc85dc3?s=128

YUMOTO Michitaka

March 29, 2018
Tweet

Transcript

 1. ಠशঁࢠϓϩ໺ٿೖ໳ - 334ඵͰঁࢠϓϩ໺ٿʹڧ͘ͳΔ- YUMOTO Michitaka(a.k.a ͟͝ઌഐ) @gothedistance BPStudy#127 Baseball Play

  Study 2018 य़
 2. ࣗݾ঺հ n % n c n T D G n

  7 a9 n ( ) .12 9 n e 2
 3. BPStudyొ൘ཤྺ(11ొ൘8໺ٿ) n 2314 ( ! n 2314 # ! n

  2314 7 9 5 ! n 2314 # ! n 2314 # ! n 2314 # ) B! n 2314 ## ! n 2314 ## ! n 2314 # 8 8E ! n 2314 # ! n 2314 # ( ! 3 0
 4. 4 ঁࢠϓϩ໺ٿ͕Ͱ͖ͨͷ͸ɺ ੢ྐྵԿ೥Ͱ͠ΐ͏͔ʁ ᶅ 2009೥ ᶅ 2010೥ ᶆ 2011೥

 5. !! 5   !! W )

  ( 04 1 9 8 W 04 9 1 2 0 B !! W J 7 0 J L ! ! 
 6. 6 9 1 9B 2 9 2 2

  P 1    2 0 N
 7. 7 ͋ͷϝδϟʔϦʔΨʔ΋͓͢͢Ί

 8. 8 2010೥ʙ2017೥·Ͱͷา ΈΛͬ͟ͱৼΓฦΓ·͢

 9. 6 4 9 n n A K A n B

  M n A n A30 6 6 n n 4 n 6 K L K O
 10. 2 10 n n 3 0 3 n n 3

  26 n n 1 0 n 4 n n 3 1
 11. 11 ঁࢠϓϩ໺ٿͷϨδΣϯυ

 12. 12 n 8 n 7 8 n ( 6 64

  0 151 32 ) 8 n
 13. 13 n 02 3 2. 4 n 7 4 )

  ( n n 3 4 n ( 4 ( 1
 14. 14 n ( n n ) 1 6 n

 15. 15 ʮटҐଧऀʯʮ࠷ଟଧ఺ऀʯʮ࠷ଟຊྥଧऀʯΛಉ࣌ʹ ֫ಘ͢Δͷ͸ɺঁੑͷϓϩબखͰ͸ॳΊͯͷշڍ

 16. 65 16 2 9 2 5 5 

    7 5 4 1 0 8
 17. 17 ΊͬͪΌྑ͔ͬͨɻөըԽܾఆͩΖ͜Εɻ

 18. 18 GAME SET!! Thank You!!