Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

bpstudy_127

 bpstudy_127

Baseball Play Study 2018 春 NPB開幕スペシャル(BPStudy#127)
独習女子プロ野球入門

YUMOTO Michitaka

March 29, 2018
Tweet

More Decks by YUMOTO Michitaka

Other Decks in Business

Transcript

 1. ಠशঁࢠϓϩ໺ٿೖ໳
  - 334ඵͰঁࢠϓϩ໺ٿʹڧ͘ͳΔ-
  YUMOTO Michitaka(a.k.a ͟͝ઌഐ)
  @gothedistance
  BPStudy#127
  Baseball Play Study 2018 य़

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  n %
  n c
  n T D G
  n 7 a9
  n ( ) .12 9
  n e
  2

  View Slide

 3. BPStudyొ൘ཤྺ(11ొ൘8໺ٿ)
  n 2314 ( !
  n 2314 # !
  n 2314 7 9 5 !
  n 2314 # !
  n 2314 # !
  n 2314 # ) B!
  n 2314 ## !
  n 2314 ## !
  n 2314 # 8 8E !
  n 2314 # !
  n 2314 # ( !
  3
  0

  View Slide

 4. 4
  ঁࢠϓϩ໺ٿ͕Ͱ͖ͨͷ͸ɺ
  ੢ྐྵԿ೥Ͱ͠ΐ͏͔ʁ
  ᶅ 2009೥
  ᶅ 2010೥
  ᶆ 2011೥

  View Slide

 5. !!
  5


  !! W ) (
  04 1 9 8
  W 04
  9 1 2 0 B
  !! W J
  7 0 J L
  ! !

  View Slide

 6. 6
  9 1
  9B 2
  9 2 2 P
  1  2
  0
  N

  View Slide

 7. 7
  ͋ͷϝδϟʔϦʔΨʔ΋͓͢͢Ί

  View Slide

 8. 8
  2010೥ʙ2017೥·Ͱͷา
  ΈΛͬ͟ͱৼΓฦΓ·͢

  View Slide

 9. 6 4
  9
  n
  n A K A
  n B M
  n A
  n A30 6 6
  n
  n 4
  n 6 K L K O

  View Slide

 10. 2
  10
  n
  n
  3 0 3
  n
  n
  3 26
  n
  n 1 0
  n 4
  n
  n 3 1

  View Slide

 11. 11
  ঁࢠϓϩ໺ٿͷϨδΣϯυ

  View Slide

 12. 12
  n
  8
  n 7
  8
  n ( 6
  64 0 151
  32 )
  8
  n

  View Slide

 13. 13
  n 02 3 2.
  4
  n 7
  4 ) (
  n
  n 3
  4
  n ( 4 (
  1

  View Slide

 14. 14
  n (
  n
  n )
  1
  6
  n

  View Slide

 15. 15
  ʮटҐଧऀʯʮ࠷ଟଧ఺ऀʯʮ࠷ଟຊྥଧऀʯΛಉ࣌ʹ
  ֫ಘ͢Δͷ͸ɺঁੑͷϓϩબखͰ͸ॳΊͯͷշڍ

  View Slide

 16. 65
  16

  2

  9
  2 5
  5  7 5
  4 1 0 8

  View Slide

 17. 17
  ΊͬͪΌྑ͔ͬͨɻөըԽܾఆͩΖ͜Εɻ

  View Slide

 18. 18
  GAME SET!! Thank You!!

  View Slide