Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Giới thiệu về kiến trúc phần mềm

thanhgit
January 24, 2021

Giới thiệu về kiến trúc phần mềm

- Introducing overview about software architecture
- Introducing clean architecture

thanhgit

January 24, 2021
Tweet

More Decks by thanhgit

Other Decks in Research

Transcript

 1. Giới thiệu về kiến trúc phần mềm
  Thanh Nguyen & Hieu Phan
  2

  View full-size slide

 2. Nội dung
  - Lịch sử kiến trúc phần mềm
  - Xu hướng của kiến trúc phần mềm 2020
  - Một số thuật ngữ trong kiến trúc phần mềm
  - Khái niệm về kiến trúc phần mềm
  - Chất lượng phần mềm với loose coupling, high cohesion
  - Một số use-case ứng dụng kiến trúc phần mềm
  - Giới thiệu về clean architecture
  3

  View full-size slide

 3. Lịch sử kiến trúc phần mềm
  - 1950s:
  - Non-structured programming
  - 1951: assembly
  - 1960s:
  - Structured programming (Procedural/ functional) (List, Fortran)
  - Layering: 1 tier with UI, business logic and data storage
  - 1970s:
  - 1979: MVC pattern
  - 1980s:
  - Object oriented programming (OOP)
  - Layering: 2 tier with 1st tier is UI and 2nd tier are business logic and data storage
  4

  View full-size slide

 4. - 1990s:
  - Layering: 3 tier with each separated tier for UI, business logic and data storage
  - 1996: MVP pattern, SOLID principles
  - 1997: Aspect oriented programming, web services, enterprise service bus
  - 2000s:
  - 2003: Domain driven design (Eric Evans)
  - 2005 MVVM pattern, hexagonal architecture
  - 2006 Command Query Responsibility Separation, Event sourcing
  - 2008: Onion architecture
  - 2009: Microservice architecture (at Netflix)
  - 2010s:
  - 2010: Data-context-interaction architecture
  - 2012: Clean architecture (Robert Martin)
  - 2014: C4 model (Context, Containers, Components, Code)
  5

  View full-size slide

 5. https://www.infoq.com/articles/architecture-trends-2020/
  6

  View full-size slide

 6. No silver bullets
  - Không có một kiến trúc phần mềm nào thỏa mãn tất cả các yêu cầu của tất cả
  các loại phần mềm
  - Dựa vào yêu cầu của khách hàng mà chọn những kiến trúc phù hợp dựa vào sự
  ưu tiên những non-functional (quality attribute) tương ứng, ví dụ:
  + Phần mềm phục vụ lượng truy cập lớn cần đảm bảo tính chất availability =>
  scalability, elasticity
  + Phần mềm xử lý dữ liệu lớn đảm bảo tính chất performance => highly
  distributed system: hadoop, spark, cache system
  + Phần mềm cần phát triển lâu dài cần đảm bảo tính maintainability
  7

  View full-size slide

 7. Trade-off
  - Dựa vào yêu cầu của
  phần mềm mà ta chọn
  những quality attribute
  tương ứng
  8

  View full-size slide

 8. Architectural style
  - Định nghĩa một họ các kiến trúc về cách các thành phần được tổ chức và sắp
  xếp với nhau như thế nào, bị giới hạn bởi từ vựng về element, connector, các
  topology rule và các ràng buộc về mặt ngữ nghĩa
  - Ví dụ:
  - Component-based
  - Monolithic
  - Layered
  - Client-server
  - Service-oriented
  - …
  => chúng chỉ là khái niệm định hình lên "phong cách, ý tưởng" xây dựng hệ thống
  10

  View full-size slide

 9. Architectural pattern
  - Là một giải pháp giải quyết một vấn đề lặp đi lặp lại theo định hướng của
  architectural style, ảnh hưởng trực tiếp đến codebase
  - Ví dụ:
  - Three layer, domain driven design, clean architecture => layered
  - Three tier, client-server => multi-tier
  - MV* architecture (MVC, MVP, MVVM, MVI)
  - Microservices
  11

  View full-size slide

 10. Design pattern
  - Là một giải pháp giải quyết một vấn đề lặp đi lặp lại, nhưng giải quyết những
  vấn đề cục bộ, không ảnh hưởng lớn đến codebase
  - Ví dụ:
  - Cách tạo đối tượng: factory method, builder, singleton
  - Cách xây dựng giải thuật bằng cách tạo mối quan hệ giữa các đối tượng:
  adapter, bridge, composite, decorator
  - Cách hiện thực các hành vi giữa các đối tượng: template method, chain
  of responsibility, command, mediator, state, strategy
  12

  View full-size slide

 11. Loose coupling VS high cohesion
  13

  View full-size slide

 12. Coupling
  - Coupling đề cập đến quá trình phụ thuộc lẫn nhau giữa các components như
  class, module, …
  - Tight coupling là một trạng thái mà ở đó các component quá phụ thuộc vào
  nhau, khi một component thay đổi thì các component phụ thuộc nó cũng thay đổi
  => chương trình dễ vỡ do không kiểm soát được logic (side-effect)
  - Loose coupling là một trạng thái mà ở đó các component phụ thuộc yếu vào
  nhau => dễ thay đổi mà không thay đổi quá nhiều module phụ thuộc vào nó =>
  tăng tốc độ dự án và bảo trì
  15

  View full-size slide

 13. Tight coupling
  - Sử dụng variable
  bên ngoài, vi phạm luật
  Demeter => thay đổi logic
  variable bên ngoài sẽ phải
  xem xét tính logic trong class
  sử dụng nó
  16

  View full-size slide

 14. Loose coupling
  - Giao tiếp giữa các class
  thông qua interface
  17

  View full-size slide

 15. Giải pháp
  - Mục tiêu thiết kế chúng ta cần hướng đến là đảm bảo hệ thống ít bị ảnh hưởng
  khi có thay đổi, từ đó tăng tốc độ thực thi dự án và bảo trì dự án
  => Giải pháp để đạt loose coupling:
  - Dependency inversion: tất cả module kế thừa, giao tiếp với nhau nên phụ
  thuộc vào abstraction (interface)
  - Law of demeter "Don't talk to strangers"
  18

  View full-size slide

 16. Cohesion
  - Phản ánh sự gắn kết của các thành phần trong module có thể về mặt tính năng
  hoặc logic, thủ tục, thông tin
  - Low cohesion là một trạng thái mà tại đó một tính năng bị dàn trải qua nhiều
  module => khi thay đổi thì phải thay đổi ở tất cả các module
  - High cohesion là một trạng thái mà tại đó các module rõ ràng và tách biệt với các
  module khác (một module đáp ứng một tính năng)
  19

  View full-size slide

 17. Low cohesion
  - Các method không liên quan đến class
  - Utility class
  - Hidden object và subclass
  - Một class làm nhiều hơn một trách nhiệm
  20

  View full-size slide

 18. High cohesion
  - Các method sử dụng các private variable
  - Không có method dư thừa như: method làm những
  nhiệm vụ không khớp với chức năng của class,
  method thuộc dạng utility
  - Mỗi class chỉ làm một trách nhiệm và chỉ có một
  lý do để thay đổi
  21

  View full-size slide

 19. Giải pháp
  - Sử dụng các công cụ static analysis như sonar, NDepend, JDepend để tìm ra
  các class cần phải refactor, để các class gắn kết hơn, thiết kế code đơn giản
  hơn cho các bên liên quan sử dụng
  - Một chức năng nên được phát triển trong một module
  - Loại bỏ các phụ thuộc ẩn vì nó gây khó hiểu, spaghetti code, lỗ hổng hệ
  thống
  22

  View full-size slide

 20. So sánh giữa cohesion và coupling
  23

  View full-size slide

 21. Tóm tắt
  - Không có kiến trúc "tốt" hoặc "tệ" nếu không đi kèm ngữ cảnh, kiến trúc cần có
  những thuộc tính chất lượng đặc trưng trong nó
  - Kiến trúc phần mềm cho thấy cấu trúc tổng quát, vĩ mô của phần mềm bao gồm
  các elements, các connector gắn kết các elements, các thuộc tính chất lượng
  - Kiến trúc phần mềm không chỉ là thiết kế mã mà còn là: quản lý các yêu cầu phi
  chức năng, định nghĩa kiến trúc, lựa chọn công nghệ, đánh giá kiến trúc, sự cộng
  tác thiết kế kiến trúc và chuyển giao kiến trúc phần mềm
  Theo http://www.apexglobal.com.vn
  28

  View full-size slide

 22. Giới thiệu về clean architecture
  1. Vì sao clean architecture ra đời
  2. Giới thiệu về clean architecture
  3. Lợi ích của clean architecture
  4. Hạn chế của clean architecture
  29

  View full-size slide

 23. Clean architecture
  1. Vì sao clean architecture ra đời
  a. Tạo 1 kiến trúc dễ hiểu, dễ phát triển, dễ bảo trì
  b. Giảm thiểu chi phí lâu dài của hệ thống và tối đa hóa năng suất của
  lập trình viên
  30

  View full-size slide

 24. Clean architecture
  2. Giới thiệu
  31

  View full-size slide

 25. Clean architecture
  2. Giới thiệu
  32

  View full-size slide

 26. Clean architecture
  3. Lợi ích
  - Tách ra các lớp rõ ràng với nhiệm vụ riêng => dễ đọc/chỉnh sửa code
  - Giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần
  - Dễ test hơn
  33

  View full-size slide

 27. Clean architecture
  4. Hạn chế
  - Tách ra nhiều lớp => implement hơi cồng kềnh
  - Không phải project nào cũng áp dụng được. Thường dùng để build
  server
  34

  View full-size slide

 28. Tài liệu tham khảo
  - Hgraca - The Software Architecture Chronicles
  https://herbertograca.com/2017/07/03/the-software-architecture-chronicles/
  - Hgraca - Clean Architecture: Standing on the shoulders of giants
  https://herbertograca.com/2017/09/28/clean-architecture-standing-on-the-sho
  ulders-of-giants/
  - Mario Sanoguera de Lorenzo - Clean Architecture Guide
  https://proandroiddev.com/clean-architecture-data-flow-dependency-rule-615ff
  dd79e29
  - Iman Tumorang - Trying Clean Architecture on Golang
  https://hackernoon.com/golang-clean-archithecture-efd6d7c43047
  35

  View full-size slide