Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

elastic stack in operation

elastic stack in operation

Dùng elastic stack để phân tích log, trực quan hóa dữ liệu trong vận hành

thanhgit

June 21, 2020
Tweet

More Decks by thanhgit

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ELASTIC STACK IN OPERATION
  By Thanh Nguyen

  View Slide

 2. Nội dung
  1. Tìm hiểu về elastic stack
  2. Một số đầu việc cụ thể
  3. Best practice trong vận hành

  View Slide

 3. 1. Tìm hiểu về elastic stack
  - Beats: dùng để lấy dữ liệu file log hoặc metrics, sau
  đó đẩy về logstash hoặc elasticsearch
  ● Filebeat: lấy dữ liệu từ file log
  ● Metricbeat: lấy dữ liệu cpu, memory, filesystem trên
  máy host

  View Slide

 4. 1. Tìm hiểu về elastic stack
  - Logstash: xử lý dữ liệu và định nghĩa index data lên
  elasticsearch
  ● input module: định nghĩa dữ liệu đầu vào
  ● filter: lọc data, cũng như transform data
  ● output: đẩy data đến một repository khác, thông
  thường là elasticsearch

  View Slide

 5. 1. Tìm hiểu về elastic stack
  - Elasticsearch: lưu trữ dữ liệu, index data
  ● Nơi lấy dữ liệu, đáp ứng nhu cầu của những ứng
  dụng khác
  ● Hỗ trợ kibana visualize data

  View Slide

 6. 1. Tìm hiểu elastic stack
  - Kibana: khám phá, visualize, tạo dashboard đối với dữ
  liệu
  ● Index data, transform data hỗ trợ cho những chức
  năng liên quan như visualize, tìm insight
  ● Hỗ trợ cấu hình elasticsearch
  ● Elastalert plugin cho cảnh báo

  View Slide

 7. 2. Một số đầu việc cụ thể
  1. Cấu hình filebeat và metricbeat
  2. Cấu hình logstash
  3. Một số thứ cần làm trong kibana
  4. Tạo cảnh báo trên kibana
  5. Ảo hóa với vmware ESXi

  View Slide

 8. 2. 1.1Cấu hình metricbeat
  B1: download file metricbeat
  B2: cài đặt trên hệ thống
  B3: cấu hình
  ● Dùng metricbeat modules để biết số module nào
  đã enable và disable
  ● Dùng lệnh: [metricbeat test config] hoặc
  [metricbeat test output]

  View Slide

 9. 2.1.1 Cấu hình metricbeat
  - Cấu hình file ở /etc/metricbeat/metricbeat.yaml
  Output.logstash:
  hosts: ["localhost:5044"]
  hoặc
  Output.elasticsearch:
  hosts:["localhost:9200"]

  View Slide

 10. 2. 2.2Cấu hình filebeat
  B1: download file fiebeat
  B2: cài đặt trên hệ thống
  B3: cấu hình
  ● Xác định file logs
  ● Dùng lệnh: [filebeat test config] hoặc [filebeat test
  output]
  ● $ filebeat -c /etc/filebeat/filebeat.yml -e

  View Slide

 11. 2.1.2 Cấu hình filebeat
  - Cấu hình file ở /etc/filebeat/filebeat.yml

  View Slide

 12. 2.1.2 Cấu hình filebeat
  - Cấu hình file ở /etc/filebeat/filebeat.yaml
  Output.logstash:
  hosts: ["localhost:5044"]
  hoặc
  Output.elasticsearch:
  hosts:["localhost:9200"]

  View Slide

 13. 2. 2 Cấu hình logstash
  B1: download file logstash
  B2: cài đặt trên hệ thống
  B3: cấu hình gồm 3 phần trong thư mục
  /etc/logstash/conf.d/
  ● Input module
  ● Filter module
  ● Output module

  View Slide

 14. 2. 2 Cấu hình logstash
  1. Input module
  - Thường thì metricbeat hoặc filebeat bắn vào logstash
  qua cổng 5044

  View Slide

 15. 2. 2 Cấu hình logstash
  2. Filter module

  View Slide

 16. 2. 2 Cấu hình logstash
  2. Filter module: chú ý cần thử mỗi một mutate cho mỗi
  vai trò

  View Slide

 17. 2. 2 Cấu hình logstash
  2. Filter module

  View Slide

 18. Continuous
  if [source] =~ /all.log/ {
  split { field => "[data]"}
  split {field => "[data][Event]" }
  split { field => "[checkEvent][_source][Event]"}
  }

  View Slide

 19. Continuous
  mutate {
  Add_field => { “new_field” => 1 }
  }
  Mutate {
  Convert => { “new_field” => “integer” }
  }

  View Slide

 20. 2. 2Cấu hình logstash
  3. Output module

  View Slide

 21. Một số command trong logstash
  $ logstash -f logstash.conf --config.reload.automatic
  --config.reload.interval 3

  View Slide

 22. Một số chú ý
  - Từ version 6 trở về trước:
  + [source]
  - Từ version 7 trở đi:
  + [_source]

  View Slide

 23. Một số chú ý
  - Gọi trường bên trong json object source hoặc _source
  {
  ... _source { "position": "/var/log/demo/stations.log" } ...
  }
  logstash: => if [position] ==
  "/var/log/demo/stations.log" { ... }

  View Slide

 24. 3. Một số thứ cần làm trong kibana
  - Tạo index data cho dữ liệu:
  - Transform data
  - Thêm một field
  - Explore data để tìm insight data, bước chuẩn bị cho visualize data
  - Visualize data dựa trên các đặc tính data để trực quan hóa những gì ta
  cần biết với dữ liệu
  - Tạo dashboard đẹp với cấu trúc layout hợp lý, nhằm giúp cho người
  xem dễ hiểu
  - Note: mỗi khi bắn logs từ nguồn mới cần refresh index trước search

  View Slide

 25. input script
  {
  "script"; {
  "lang": "painless",
  "source": "_value*16.2"
  }
  }

  View Slide

 26. 4. Tạo cảnh báo với elastalert
  B1: cài kibana-plugin elastalert-kibana-plugin
  B2: cài đặt server elastalert
  B3: cấu hình cảnh báo

  View Slide

 27. Continuous
  Cấu hình elasticsearch (tập khảo sát)

  View Slide

 28. Continuous
  Khai báo những thuộc tính thông dụng trong elastalert
  như: kiểu event, tần số xuất hiện, thời gian, index nào
  khả dụng

  View Slide

 29. Continuous
  Một số thuộc tính lọc, cũng như detect event, khoảng
  thời gian alert lại

  View Slide

 30. Continuous
  Cấu hình alert sẽ đến đâu (ở đây là telegram) với thông điệp gì

  View Slide

 31. Continuous

  View Slide

 32. Continuous
  Các thuộc tính search, filter tương tự như elasticsearch
  nhưng cách khai báo theo chuẩn yaml

  View Slide

 33. Continuous

  View Slide

 34. 5. Ảo hóa với vmware ESXi
  https://masteringvmware.com/how-to-install-esxi-6-7-step-by-step/

  View Slide

 35. 6. Một số lệnh thông dụng thường dùng
  trong linux
  $ ping 8.8.8.8
  $ netstat -lnp | grep 9200
  $ netstat -antup
  $ curl -v --noproxy “*” http://192.168.10.5:9200

  View Slide